Search "dank dir george heil iii ja op poems songs stefan und webern"

1 Anton Webern - 5 Songs on Poems by Stefan George, Op. 4: III. "Ja heil und dank dir"