David Bowie & Bing Crosby - Bowie, David & Crosby, Bing

8 Little Drummer Boy
5 Peace on Earth
9 Peace on Earth / Little Drummer Boy
8 Peace on Earth/Little Drummer Boy1 Dialogue / Peace on Earth / Little Drummer Boy
7 Little Drummer Boy (Peace on Earth)
1 Little Drummer Boy / Peace on Earth
1 Peace on Earth & Little Drummer Boy
6 Peace on Earth / The Little Drummer Boy
1 Peace on Earth/The Little Drummer Boy