The Chiffons He's So Fine

(Do-lang, do-lang, do-lang)
(Do-lang, do-lang)

He's so fine
(Do-lang-do-lang-do-lang)
Wish he were mine
(Do-lang-do-lang-do-lang)
That handsome boy overthere
(Do-lang-do-lang-do-lang)
The one with the wavy hair
(Do-lang-do-lang-do-lang)
I don't know how I'm gonna do it
(Do-lang-do-lang-do-lang)
But I'm gonna make him mine
(Do-lang-do-lang-do-lang)
He's the envy of all the girls
(Do-lang-do-lang-do-lang)
It's just a matter of time
(Do-lang-do-lang)

He's a soft spoken guy
(Do-lang-do-lang-do-lang)
Also seems kinda shy
(Do-lang-do-lang-do-lang)
Makes me wonder if I
(Do-lang-do-lang-do-lang)
Should even give him a try
(Do-lang-do-lang-do-lang)
But then I know he can't shy
(Do-lang-do-lang-do-lang)
He can't shy away forever
(Do-lang-do-lang-do-lang)
And I'm gonna make him mine
(Do-lang-do-lang-do-lang)
If it takes me forever
(Do-lang-do-lang)

He's so fine
(Oh yeah)
Gotta be mine
(Oh yeah)
Sooner or later
(Oh yeah)
I hope it's not later
(Oh yeah)
We gotta get together
(Oh yeah)
The sooner the better
(Oh yeah)
I just can't wait, I just can't wait
To be held in his arms

If I were a queen
(Do-lang-do-lang-do-lang)
And he asked me to leave my throne
(Do-lang-do-lang-do-lang)
I'll do anything that he asked
(Do-lang-do-lang-do-lang)
Anything to make him my own
(Do-lang-do-lang-do-lang)
For he's so fine
(So fine) so fine
(So fine) he's so fine
(So fine) so fine
(So fine) he's so fine

[Fades]

(So fine) oh yeah
(He's so fine) he's so fine
(So fine) uh-huh
(He's so fine)
He's so fine...