Juno Reactor Navras

asato ma sad gamaya
tamaso ma jyotir gamaya
mrtyor mamrtam gamaya

vidyam cavidyam ca yas
tad vedobhayam saha
avidyaya mrtyum tirtva
vidyayamrtam asnute

yasmin dyauh prthivi cantariksam otam
manah saha pranais ca sarvaih tam
evaikam janatha atmanam anya vacah
vimuncatha amrtasya esah setuh

indriyebhyah param mano
manasah sattvam uttamam
sattvad adhi mahan atma
mahato vyaktam uttamam

yada pancavatisthante
jnanani manasa saha
buddhis ca na vicestate
tam ahuh paramam gatim

Ya ya ya ya yada yadaya
Ya ya ya ya yada yada yada yada
Yada yada yada yada yada

bhidyate hrdayagranthis
chidyante sarvasamsayah
ksiyante casya karmani
tasmin drste paravare