Capercaillie

4 Aignish
9 Ailein Duinn
8 Alasdair Mhic Cholla Ghasda
2 Alasdair Mhic Colla
6 An Gille Ban
4 Beautiful Wasteland
6 Bonaparte
8 Breisleach
7 Claire in Heaven
3 Coisich a Ruin
6 Crime of Passion
7 Fisherman's Dream
4 God's Alibi
6 Grace and Pride
4 Hebridean Hale-Bopp
6 Hoireann O
6 Inexile
5 Nil Si I nGra
1 Outlaws
4 Pige Ruadh
3 The Miracle of Being
5 Tobermory
4 When You Return
2 You Will Rise Again1 A Cur nan Gobhar as a' Chreig
1 A State of Yearning
2 Aiilein Duinn
2 Ailein Duinn (Dark Alan)
1 Ailein Dunn
2 Alasdair's Tune
3 Am Buachaille Bàn
2 Am Mùr Gorm
1 Am Mùr Gorm (The Blue Rampart)
4 An Ataireachd Àrd
2 An Eala Bhàn
2 An Eala Bhàn (The White Swan)
1 An Fhideag Airgid
3 An Gille Bàn
2 An Ribhinn Donn
1 An t-Eilean Mu Thuath
1 An t-Iarla Diurach
2 Aodann Srath Bhàin
1 Argyll Lassies
2 Arrival Reprise
2 Arrival Theme
1 At Dawn of Day
3 Balindore
2 Black Fields
2 Both Sides of the Tweed
1 Both Sides the Tweed
1 Breisleach (The From MacHair)
2 Breislich (live)
2 Brenda Stubbert's Set
1 Brenda Stubbert's Set / Jenny Dang the Weaver / Willie Smith's Reel
1 Callinish, Picts, Celts
4 Calum's Road
2 Cape Breton Song
2 Clò Mhic 'Ille Mhìcheil
1 Cò Nì Mire Rium
1 Co Ni Mire Rium (feat. Sibeba)
2 Co Ni Mire Rium (Who Will Flirt With Me?)
2 Coisich a Rùin
1 Coisich a Ruin (12" mix)
2 Coisich a' Rùin (live)
1 Coisich, a Ruin
2 Coisich, a Rùin
2 Colum Cille
1 Cumha Do dh'Uilleam Siosal
2 Dark Alan
3 David Glen's
1 Dèan Cadalan / Servant to the Slave
1 Dèan Cadalan Sàmhach
3 Dèan Cadalan Sàmhach / Servant to the Slave ('92 version)
1 Dean Sàor An Spiórad
1 Distant Hill
1 Dòmhnall (Black Donald)
2 Don't You Go
3 Downtown Toronto
1 Dr MacPhail's Reel
1 Dr MacPhail's Reel / Cape Breton Song
4 Dr. MacPhail's Reel
2 Dr. MacPhail's Trance ('92 version)
7 Eastern Reel
1 Eilean A' Cheò
1 Fagail Bhernaraidh (Leaving Berneray)
1 Fear / Allabain
1 Fear a Batha
4 Fear a' Bhàta
4 Fear-Allabain
5 Finlays
2 Finlay's
1 Fogsail an Dorus / Nighean Buhaidh' Ruadh
2 Fosgail An Dorus / Nighean Bhuaidh' Ruadh
1 Fosgail an Dorus / Nighean Bhuidh Ruadh
6 Four Stone Walls
1 Fusgail an Dorus / Nighean Blauaidh'Ruadh
2 Gaelic Psalm Theme
1 Gaol Troimh Aimsirean
3 Glen Orchy / Rory MacLeod
2 Grandfather Mountain
1 Gun Teann Mi ris na Ruinn Tha Seo (Remembrance)
1 Hardiman The Fiddler / My Love's Wedding / The Aphrodisiac
3 Heart of the Highland
1 Hi Rim Bo
2 Him Bò Hug I Ò Tha Mi Ann Am Èiginn
4 Homer's Reel
1 Hope Springs Eternal
2 I Will Set My Ship in Order
1 Iain Ghlinn Cuaich
2 Iain Ghlinn' Cuaich
1 Iain Ghlinn' Cualch
1 Iain Ghlinn'cuaich
1 Iain Mór Fada Gòbliach / A' Ràcan a Bh' Againne
1 Inexile (feat. Sibeba)
1 Iona Theme
1 Islay Ranter's Reels
1 Kenny MacDonald's Jigs
1 Kepplehall
2 KeppleHall / 25 KTS
1 Kepplehall 25 Kts
2 La Paella Grande
1 Leodhasach an Tir Chein
1 Little Do They Know
2 Lordship of the Isles
2 Ma Thèid Mise Tuilleagh
1 Maggie's Megaset
1 Maideanan na h-Airidh
1 Maighdeanan na h-Airidh
1 Maighdeannan na h-Airidh
1 Marc's Set
1 Michael's Matches
4 Mìle Marbhaisg
1 Milleadh nam Braidhrean
3 M'Ionam
1 Miracle of Being
1 Miracle of Being (Youth remix)
1 Mo Bhean Chomuinn
2 Mo Chailin Dileas Donn
3 Mo Chailin Dìleas Donn
1 Mo Rùn Gael Òg
1 Muladach Mi Is Mi Air M'aineol
1 My Laggan Love / Fox on the Town
3 Níl Síl I nGrá
1 Nuair a Chì Thu Caileag Bhòidheach
1 O Lioba Có Leathag (A Clapping Song from Barra) / Mo Ghùn Ùr Sioda
6 O Mo Dhùthaich
1 Oh Mo Dhúthaich
4 Òran
1 Òran air Bhreith a Phrionnsa Tearlaich
1 Òran do Loch Iall
1 Òran Eile don Phrionnsa
1 Oran Sugraidh
2 Outlaws (live)
2 Pige Ruadh (live)
2 Puirt A Beul
6 Puirt a Beul / Snug in a Blanket
1 Rann Na Mona
1 Rann Na Mòna
1 Rapture
5 Rob Roy Reels
1 Rose Cottage Reels: The Reverend / The Hare's Paw / Old New Year / Rose Cottage
1 'S Fhada Leam an Oidhche Gheamhraidh
2 Sardinia
1 Seice Ruairidh
2 Seice Ruairidh (Roddy's Drum)
1 Seinneam Cliù Nam Fear Ùr
3 Servant to the Slave
1 Shanbally Castle/Caberfeidh
2 Shelter
3 Sidewaulk Reels
3 Silver Spear Reels
2 Silver Spear Reels (live)
1 Skye Wauking Song: Chuir M' Athair Mise Dhan Taigh Charraideach (My Father Sent Me to a House of Sorrow)
1 Skye Waulking Song
1 Smuladh Mi's Mi air Maineol
1 Soldier Boy
1 Soraidh Bhaum Gu Barraidh
2 Soraidh Bhuam gu Barraidh
1 Sort of Slides: Choice Language / Bring Out the Wilf / Come Ahead Charlie
3 Stinging Rain
2 Take the Floor
1 The Ale Is Deer (Reels)
1 The Blunt Reels
4 The Boy Who
1 The Cockerel in the Creel
2 The Crooked Mountain
2 The Gaelic Reels
2 The Haggis
1 The Harley Ashtray
3 The Hebrides
1 The Hollybush
1 The Laurel House Theme
2 The Little Cascade
1 The Lorn Theme
1 The Old Crone (Port na Caillich)
1 The Price of Fire
1 The Prince of Fire
1 The Quimper Waltz / An Damez Kozh
1 The Reel Northern Light
1 The Rob Roy Reels
2 The Snuff Wife Jigs
2 The Sound of Sleat
3 The Tree
2 The Turnpike
1 The Turnpike: Gesto Reel / Keep in Up / Nine Pint Cogie / Pretty / Maureen Kennelly's / The Turnpike
4 The Weasel
1 The Weasel Set
3 The Whinney Hills Jigs
1 Thiocfadh Leat Fanacht
2 Tighinn air a' Mhuir
1 Tighinn Air a Mhuir Am Fear a Phosas Mi
1 Tighinn air a' Mhuir am Fear a Phòsas Mi
4 To the Moon
1 Tobar Mhòire (Tobermory)
1 Troy's Wedding (Jigs)
1 Truth Calling
1 Turas an Ànraidh / Gheibh Sinn Ribinnean Mòra Mòra
2 Urnaigh a' Bhan-thigreach
3 Waiting for the Wheel to Turn
1 Waiting for the Wheel to Turn (12" mix)
3 Waiting for the Wheel to Turn ('92 version)
1 Waitting for the Wheel to Turn
2 When You Return (Widescreen mix)
2 Who Will Raise Their Voice?
2 Why Won't You Touch Me
2 You